杂剧·对弈原文,翻译,赏析_拼音版_作者詹时雨 

杂剧·对弈

作者:詹时雨 朝代:元代
杂剧·对弈原文

(旦扮莺引旦俫扮红上)(旦)自从寺中见了那秀才,便有些心中放不下,况兼昨夜妾身焚香拜月之时,他到墙角边吟诗,我也依著他韵脚儿和了一首。我想著那秀才诗意,好生关妾之情,使我绣房中身心俱倦。倦绣无心正无奈,月明花落又黄昏。(云)银烛照干双泪眼,闺房空锁惜春心。小姐且停女工。今夜月朗风清,云收雨霁,后园景物撩人。佳期难再,何不一观,少舒倦怠也呵。(唱)

【南吕】【一枝花】浮云敛太虚,好雨澄清霁。碧大悬翡翠,明月漾玻璃。昏雾霏霏,百蕊飘花气。可怜今宵能有几?兀的般一刻千金,说甚么三从四德。

【梁州第七】我则见,燕将慵,莺将懒,那时节,韶光事便到九分九厘。绿渐肥,红渐瘦,早晚送春归。三月三十日,风光五百偏明媚。较之往日,难比今夕。同行随喜,不是临逼。惜人生虚度芳菲,怕春光顷刻别离。你把官冠芳珠急速收拾,告舌头玉玎珰架起。(潜出房科)数脚踪金蹀蹁轻移,一齐,悄的出闺房,用脱壳金蝉计。老夫人正沉睡,忙里偷闲耍一会,快活的是便宜。

(旦)后园中景物,别是一样大气。

【隔尾】(唱)后园中别是一样新天气,妾言方知是与非。月色如银牲白日。就万花亭这壁,下数著大棋。谁弱谁强胜负比。

(旦对红弈科)(旦)围棋之说有道,棋启于何氏?中间机关胜负攻守之法,必有说焉。(红)围棋之道,其来尚矣。昔古有丹朱不肖,尧设此以训之。其理微妙,非智者不能明。故局方正?象地利也;道必神明,正直德也。子用黑白,别阴阳也;骈罗布列,效天文也。四象既陈,行之在人。盖上有天地之象,中有五霸之权,下有攻战之事。览其得失,古今略备。古书有云:"饱食终日,无所用心。难矣哉!不有博弈者乎?为之,犹贤乎已!"

【牧羊关】自从尧曾置,丹朱教演习,黑白著阴偶阳奇。造化有亿万千端,疆路止三百六十。错综周天数,列布浑天仪。千古万穷秘,神仙不测机。

【隔尾】采樵烂柯光阴逝,呕血成图妙算奇。死里逃生个中意。若是谂知,这个就理,胜固欣然败亦喜。

【牧羊关】袖手傍观易,临输悔后迟,但当局个个著迷。守成要顾后瞻前,用战在征东击西。未做眼防点破,才得手便斜飞。门有总关处,棋无两面持。

【骂玉郎】寻思使得心肠碎,宵废寝,昼忘食,知难见可观乎势。局面危,拈上难,冲开易。

【感皇恩】撞着劲敌,谁肯伏低。用机谋,相数算,厮骗欺。逢生勿击,遇劫先提。满备赢,一著错,便差池。

【采茶歌】得便宜,便收拾,成功一路是强的。十九纵横白与黑,多人迷误少人知。

(末上)前者向西厢下和诗,分明兴合。奈何侍妾红娘,不全其美,小生未遂所愿。今夜雨收云霁,月白风清,未免再到西厢一行。(旦对红弈)(末)听有棋声。此是莺莺小姐与红娘月下下棋。不免悄悄的逾墙,走到棋边,看数著若何?我且过去看咱。(做逾墙科)(云)(旦、红惊科)

【黄钟尾】(红)柳阴中响擦似有人行立,花梢上惊起鸟数飞。听沉来,多一会,二更过,万籁息。露华浓。晚风细、静巉巉,玉漏滴。听西厢,响扑地,见一人,到眼底。纱帽明,白襕系,这生面,颇相识。记前回,那一日,萧寺中,见来的。这秀才,甚通济,序寒温,道名讳,姓挽弓,字君瑞。饱诗书,担才艺,入科场,必及第;步蟾宫,即攀桂,占赘头,定第一。(旦)红娘,你怎得知是他?(红)你问咱怎见得?偌高低省气力,粉墙东滴流扑剪过墙西,演习那龙门惯跳腿。

(红对旦云)这秀才,跳过墙近前来也。若夫人知道,好生不便,到不如回去咱。(旦、红下)(末)小姐去了。小生昨夜墙角儿吟诗,今夜逾墙看棋。明月之下,他分明见我近前来,并无嗔责之心,其情不觉自熟矣。我回到书房中,且捱过今宵,明日到道场中,若见小姐,十分下工夫饱看一会。其中我临事别有机变。

杂剧·对弈拼音解读

(dàn bàn yīng yǐn dàn lái bàn hóng shàng )(dàn )zì cóng sì zhōng jiàn le nà xiù cái ,biàn yǒu xiē xīn zhōng fàng bú xià ,kuàng jiān zuó yè qiè shēn fén xiāng bài yuè zhī shí ,tā dào qiáng jiǎo biān yín shī ,wǒ yě yī zhe tā yùn jiǎo ér hé le yī shǒu 。wǒ xiǎng zhe nà xiù cái shī yì ,hǎo shēng guān qiè zhī qíng ,shǐ wǒ xiù fáng zhōng shēn xīn jù juàn 。juàn xiù wú xīn zhèng wú nài ,yuè míng huā luò yòu huáng hūn 。(yún )yín zhú zhào gàn shuāng lèi yǎn ,guī fáng kōng suǒ xī chūn xīn 。xiǎo jiě qiě tíng nǚ gōng 。jīn yè yuè lǎng fēng qīng ,yún shōu yǔ jì ,hòu yuán jǐng wù liáo rén 。jiā qī nán zài ,hé bú yī guān ,shǎo shū juàn dài yě hē 。(chàng )

【nán lǚ 】【yī zhī huā 】fú yún liǎn tài xū ,hǎo yǔ chéng qīng jì 。bì dà xuán fěi cuì ,míng yuè yàng bō lí 。hūn wù fēi fēi ,bǎi ruǐ piāo huā qì 。kě lián jīn xiāo néng yǒu jǐ ?wū de bān yī kè qiān jīn ,shuō shèn me sān cóng sì dé 。

【liáng zhōu dì qī 】wǒ zé jiàn ,yàn jiāng yōng ,yīng jiāng lǎn ,nà shí jiē ,sháo guāng shì biàn dào jiǔ fèn jiǔ lí 。lǜ jiàn féi ,hóng jiàn shòu ,zǎo wǎn sòng chūn guī 。sān yuè sān shí rì ,fēng guāng wǔ bǎi piān míng mèi 。jiào zhī wǎng rì ,nán bǐ jīn xī 。tóng háng suí xǐ ,bú shì lín bī 。xī rén shēng xū dù fāng fēi ,pà chūn guāng qǐng kè bié lí 。nǐ bǎ guān guàn fāng zhū jí sù shōu shí ,gào shé tóu yù dīng dāng jià qǐ 。(qián chū fáng kē )shù jiǎo zōng jīn dié pián qīng yí ,yī qí ,qiāo de chū guī fáng ,yòng tuō ké jīn chán jì 。lǎo fū rén zhèng chén shuì ,máng lǐ tōu xián shuǎ yī huì ,kuài huó de shì biàn yí 。

(dàn )hòu yuán zhōng jǐng wù ,bié shì yī yàng dà qì 。

【gé wěi 】(chàng )hòu yuán zhōng bié shì yī yàng xīn tiān qì ,qiè yán fāng zhī shì yǔ fēi 。yuè sè rú yín shēng bái rì 。jiù wàn huā tíng zhè bì ,xià shù zhe dà qí 。shuí ruò shuí qiáng shèng fù bǐ 。

(dàn duì hóng yì kē )(dàn )wéi qí zhī shuō yǒu dào ,qí qǐ yú hé shì ?zhōng jiān jī guān shèng fù gōng shǒu zhī fǎ ,bì yǒu shuō yān 。(hóng )wéi qí zhī dào ,qí lái shàng yǐ 。xī gǔ yǒu dān zhū bú xiāo ,yáo shè cǐ yǐ xùn zhī 。qí lǐ wēi miào ,fēi zhì zhě bú néng míng 。gù jú fāng zhèng ?xiàng dì lì yě ;dào bì shén míng ,zhèng zhí dé yě 。zǐ yòng hēi bái ,bié yīn yáng yě ;pián luó bù liè ,xiào tiān wén yě 。sì xiàng jì chén ,háng zhī zài rén 。gài shàng yǒu tiān dì zhī xiàng ,zhōng yǒu wǔ bà zhī quán ,xià yǒu gōng zhàn zhī shì 。lǎn qí dé shī ,gǔ jīn luè bèi 。gǔ shū yǒu yún :"bǎo shí zhōng rì ,wú suǒ yòng xīn 。nán yǐ zāi !bú yǒu bó yì zhě hū ?wéi zhī ,yóu xián hū yǐ !"

【mù yáng guān 】zì cóng yáo céng zhì ,dān zhū jiāo yǎn xí ,hēi bái zhe yīn ǒu yáng qí 。zào huà yǒu yì wàn qiān duān ,jiāng lù zhǐ sān bǎi liù shí 。cuò zōng zhōu tiān shù ,liè bù hún tiān yí 。qiān gǔ wàn qióng mì ,shén xiān bú cè jī 。

【gé wěi 】cǎi qiáo làn kē guāng yīn shì ,ǒu xuè chéng tú miào suàn qí 。sǐ lǐ táo shēng gè zhōng yì 。ruò shì shěn zhī ,zhè gè jiù lǐ ,shèng gù xīn rán bài yì xǐ 。

【mù yáng guān 】xiù shǒu bàng guān yì ,lín shū huǐ hòu chí ,dàn dāng jú gè gè zhe mí 。shǒu chéng yào gù hòu zhān qián ,yòng zhàn zài zhēng dōng jī xī 。wèi zuò yǎn fáng diǎn pò ,cái dé shǒu biàn xié fēi 。mén yǒu zǒng guān chù ,qí wú liǎng miàn chí 。

【mà yù láng 】xún sī shǐ dé xīn cháng suì ,xiāo fèi qǐn ,zhòu wàng shí ,zhī nán jiàn kě guān hū shì 。jú miàn wēi ,niān shàng nán ,chōng kāi yì 。

【gǎn huáng ēn 】zhuàng zhe jìn dí ,shuí kěn fú dī 。yòng jī móu ,xiàng shù suàn ,sī piàn qī 。féng shēng wù jī ,yù jié xiān tí 。mǎn bèi yíng ,yī zhe cuò ,biàn chà chí 。

【cǎi chá gē 】dé biàn yí ,biàn shōu shí ,chéng gōng yī lù shì qiáng de 。shí jiǔ zòng héng bái yǔ hēi ,duō rén mí wù shǎo rén zhī 。

(mò shàng )qián zhě xiàng xī xiāng xià hé shī ,fèn míng xìng hé 。nài hé shì qiè hóng niáng ,bú quán qí měi ,xiǎo shēng wèi suí suǒ yuàn 。jīn yè yǔ shōu yún jì ,yuè bái fēng qīng ,wèi miǎn zài dào xī xiāng yī háng 。(dàn duì hóng yì )(mò )tīng yǒu qí shēng 。cǐ shì yīng yīng xiǎo jiě yǔ hóng niáng yuè xià xià qí 。bú miǎn qiāo qiāo de yú qiáng ,zǒu dào qí biān ,kàn shù zhe ruò hé ?wǒ qiě guò qù kàn zán 。(zuò yú qiáng kē )(yún )(dàn 、hóng jīng kē )

【huáng zhōng wěi 】(hóng )liǔ yīn zhōng xiǎng cā sì yǒu rén háng lì ,huā shāo shàng jīng qǐ niǎo shù fēi 。tīng chén lái ,duō yī huì ,èr gèng guò ,wàn lài xī 。lù huá nóng 。wǎn fēng xì 、jìng chán chán ,yù lòu dī 。tīng xī xiāng ,xiǎng pū dì ,jiàn yī rén ,dào yǎn dǐ 。shā mào míng ,bái lán xì ,zhè shēng miàn ,pō xiàng shí 。jì qián huí ,nà yī rì ,xiāo sì zhōng ,jiàn lái de 。zhè xiù cái ,shèn tōng jì ,xù hán wēn ,dào míng huì ,xìng wǎn gōng ,zì jun1 ruì 。bǎo shī shū ,dān cái yì ,rù kē chǎng ,bì jí dì ;bù chán gōng ,jí pān guì ,zhàn zhuì tóu ,dìng dì yī 。(dàn )hóng niáng ,nǐ zěn dé zhī shì tā ?(hóng )nǐ wèn zán zěn jiàn dé ?ruò gāo dī shěng qì lì ,fěn qiáng dōng dī liú pū jiǎn guò qiáng xī ,yǎn xí nà lóng mén guàn tiào tuǐ 。

(hóng duì dàn yún )zhè xiù cái ,tiào guò qiáng jìn qián lái yě 。ruò fū rén zhī dào ,hǎo shēng bú biàn ,dào bú rú huí qù zán 。(dàn 、hóng xià )(mò )xiǎo jiě qù le 。xiǎo shēng zuó yè qiáng jiǎo ér yín shī ,jīn yè yú qiáng kàn qí 。míng yuè zhī xià ,tā fèn míng jiàn wǒ jìn qián lái ,bìng wú chēn zé zhī xīn ,qí qíng bú jiào zì shú yǐ 。wǒ huí dào shū fáng zhōng ,qiě ái guò jīn xiāo ,míng rì dào dào chǎng zhōng ,ruò jiàn xiǎo jiě ,shí fèn xià gōng fū bǎo kàn yī huì 。qí zhōng wǒ lín shì bié yǒu jī biàn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

杂剧·对弈原文,杂剧·对弈翻译,杂剧·对弈赏析,杂剧·对弈阅读答案,出自詹时雨的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.walenglish.com/shi/60184.html

诗词类别

詹时雨的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语